top of page
Algemene Voorwaarden

Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Thomas Escritor Photography waaronder BUILDING VISUALS en de klant. Het boeken van een sessie en/of het plaatsen van een bestelling impliceert dat de klant volledig en zonder voorbehoud akkoord is met de algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk goedgekeurd te worden door Thomas Escritor Photography. 

 

2. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden van de opdrachtgever.

 

3. Thomas Escritor Photography heeft het recht deze Algemene voorwaarden op elk moment aan te passen.

 

Definities

4. De fotograaf: Thomas Escritor Photography, hierna genoemd “de fotograaf”.

 

5. De wederpartij, klant of opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn opdracht. De fotograaf mag als zijn opdrachtgever – gehouden in eigen naam – beschouwen elkeen die hem een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de fotograaf wordt verstrekt.

 

6. Een fotosessie, fotografie, fotoalbums, fotoshoot, video, afdrukken, afbeelding,  de online of offline diensten, aanleveringen, grafisch werk, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.

 

7. Een figurant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst afsloot teneinde een specifiek deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen. In vakjargon ook model of fotomodel genoemd.

 

Overeenkomst, voorschot en annulering

8. Foto en video gemaakt door de fotograaf kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op de website, blog en sociale media. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotograaf.

 

9. Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot van 50% van de totaalprijs. Voor een huwelijksreportage is dat 30% van de totaalprijs. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. 

 

10. Bij annulering van de sessie kan dit voorschot éénmalig gebruikt worden voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. In geval van laattijdige annulatie van een sessie rekenen we bovenop het voorschot kosten aan omdat we de vrijgehouden plek dan niet meer ingevuld krijgen: 

  • € 50 voor afzegging 1 dag voordien

  • € 100 voor afzegging op de dag van de sessie zelf

  • Voor huwelijksreportage:  € 300 voor afzegging binnen 3 maanden van de huwelijksdatum

 

11. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereidingen vanwege de klant werd voldaan.

 

11b. Voor huwelijksreportage; Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis 2-uur afterwedding-fotosessie.

Prijs en offertes

12. De prijzen uitgedrukt in euro, kunnen op ieder moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt via een offerte, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen. 

 

13. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

 

14. De foto's worden pas bewerkt en de galerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. De facturen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.

 

15. Bestellingen van grafisch werk (fotoboek, kaarten ed.) kan enkel worden gemaakt na aanvaarding van een offerte. De bestelling is bindend. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag. Verzendkosten van deze werken worden ook duidelijk vermeld op de offerte.

 

Levering en verzending

16. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.

 

17. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen in geen geval verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto's betreft. Een toeslag van € 25 wordt aangerekend per 5 extra foto’s.

 

18. De geleverde foto’s mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere bewerkingsprogramma’s.  

 

19. De foto's worden geleverd in 2 formaten: het eerste formaat is geschikt voor gebruik op websites (JPEG, 72 dpi), het tweede formaat is geschikt om te laten afdrukken op maximaal A3 formaat (JPEG, 300 dpi). Deze worden geleverd via e-mail of via een cloud-dienst/ online opslagdienst. 

 

20. Foto’s in hogere resoluties, voor canvassen en drukwerk (groter dan A3 formaat) kunnen apart gekocht worden. Deze foto’s worden uitsluitend gebruikt voor persoonlijke doeleinden. 

 

20b. Voor huwelijksreportages worden de foto’s enkel in webresolutie formaat geleverd of in hoge resolutie voor drukwerk mits betaling. Huwelijksalbums worden betaald na goedkeuring van de eerste opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds deze opmaak met 3 aanpassingen inbegrepen, als ook de consultatie en drukkosten. De klant dient een tweede datum te boeken voor deze consultatie. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.

 

21. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

 

TFP

22. TFP (Time for Pictures/Portfolio) fotosessies is een overeenkomst tussen de fotograaf en de wederpartij, waarbij de wederpartij tijd investeert om te poseren en daarna foto’s krijgt van de fotograaf, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. De fotograaf beslist zelfs de voorwaarden van de levering van de prestaties. In dit geval is de fotograaf de opdrachtgever van de fotosessie.

 

Overmacht

23. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is de fotograaf gerechtigd om de opdracht te beëindigen.

 

24. In dit geval is de opdrachtgever gehoudende fotograaf te vergoeden voor het reeds ver­richte werk. De fotograaf is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de opdrachtgever.

 

25. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobili­satie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, staking in trein-, water-, lucht-, of weg­verkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeen­komst onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de opdrachtgever in redelijkheid en billijkheid de na­koming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

 

26. Ingeval de overeenkomst door de fotograaf/illustrator niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zullen de fo­tograaf en de opdrachtgever in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing.

 

Kwaliteit van het werk

27. De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken.

 

28. De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

 

29. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht verlengen de uitvoeringstermijn.

 

Klachten 

30. Als u niet tevreden bent over de kwaliteit van het werk, kunt u de fotograaf per email tom@buildingvisuals.be informeren. 

 

31. Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht dagen na de uitvoering of factuurdatum. 

 

32. Na een termijn van acht dagen na de uitvoering of factuurdatum wordt geen protest meer aanvaard.

 

Aansprakelijkheid

33. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tenzij er sprake is van opzet of zware fout. Behoudens in geval van opzet, is de totale aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het factuurbedrag.

 

34. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de klant tijdens de fotosessie.

 

35. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de klant of de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht, vóór, tijdens of ná de fotosessie. Alle kledij, collectiestukken en andere accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden. Indien de waarde van de goederen het verantwoorden, kan de fotograaf de goederen laten verzekeren en is de fotograaf gerechtigd de kosten daarvan aan de opdrachtgever door te rekenen.

 

36. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingsrechten, merkenrecht, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Desgevallend zal de klant de fotograaf vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens de fotograaf ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de klant.

 

37. De aansprakelijkheid van de fotograaf bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. De fotograaf is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de klant.

 

Auteursrecht – Recht tot reproductie – Gebruik van de foto’s (Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten)

38. Een fotosessie van de fotograaf wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren uitsluitend voor persoonlijke doeleinden (licentie voor gebruiksrecht). Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden, deelname aan wedstrijden, ed. zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

 

39. De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht op reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden: deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de klant geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft de fotograaf het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

 

40. Bij online gebruik (op sociale media, persoonlijke blog, etc) dient de naam van de fotograaf duidelijk vermeld te worden als de maker van de foto’s.

 

41. Een uitgebreidere licentie voor commerciële, web, digitale en print doeleinden kan worden overeengekomen met de fotograaf. In dit geval moeten deze foto’s, gepubliceerd in print en/of online, de volgende copyright vermelden: “©Thomas Escritor Photography”, “©Building Visuals”. Hiervoor kunnen Algemene Voorwaarden en licentieovereenkomst voor commerciële, web, digitale en print doeleinden apart verkregen worden.

 

42. Gebruik van een afbeelding op pornografische, lasterlijke, smadelijke of anderszins illegale wijze, ondanks de foto’s niet een dergelijke inhoud hebben, hetzij direct, hetzij in context of in combinatie met andere onderwerpen en materialen, is in geen enkel geval toegestaan.

 

43. Gebruik van een afbeelding op een manier die verboden is door internationale exportwetten, beperkingen of voorschriften, is niet toegestaan.

 

44. Ten onrechte (expliciet of impliciet) aangeven dat klant de oorspronkelijke maker is van een visueel werk of dat een aanzienlijk deel van zijn artistieke componenten uit een beeld gehaald wordt, is strikt verboden.

 

Portretrecht

45. De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via email. 

 

46. De klant geeft de fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog / portfolio / nieuwsbrief / social media / andere websites) en in drukwerk (zoals flyers / expositie). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotograaf.

 

Varia

47. De fotograaf kan deze voorwaarden, zonder kennisgeving of toestemming, toewijzen aan een bedrijfsfiliaal of een opvolger in belang, op voorwaarde dat dergelijke entiteit ermee instemt gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

 

48. Algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van kracht in België. 

 

Thomas Escritor Photography

Belgium

BE10 7360 5718 5204

0727.473.274
 

Deze pagina werd laatst bewerkt op 21 augustus 2023

bottom of page